Prípadové štúdie

 

Skupina AWS má niekoľko príkladov, ktoré demonštrujú jej možnosti v širokej škále špičkových technologických služieb pokrývajúcich celú životnosť elektronických výrobkov – od návrhu a prípravy prototypu, cez výrobu, testovanie a inštaláciu až po popredajnú starostlivosť, ako sú údržba, opravy a generálne opravy.

Rozsah výhod pre zákazníkov spoločnosti AWS v dôsledku používania našich služieb je významný. Zavádzanie výrobnej efektívnosti prostredníctvom techník DfT, DfM, VA/VE a súbežného inžinierstva znamenajú priame úspory v prípade práce a materiálu (BOM). Ďalšie prípadové štúdie vysvetľujú úspory, ktoré zákazníci dosiahli vďaka využitiu externých zdrojov na opravy poskytovaných spoločnosťou AWS. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o špecifických oblastiach zlepšenia. Ak si chcete prečítať viac o jednotlivých prípadových štúdiách, stačí kliknúť na príslušné tlačidlo.

 

Prípadová štúdia 1

Prípadová štúdia 2

Prípadová štúdia 3

Prípadová štúdia 4

Prípadová štúdia 5

Prípadová štúdia 6

Celkové zníženie nákladov

33% na výrobok

20% na výrobok

45% na výrobok

Znižovanie nákladov BOM

20%

22%

15%

Znižovanie nákladov na prácu

58%

15%

100 000 GBP

80 000 GBP

100 000 GBP

Skrátenie času testovania

75%

10%

35%

Skrátené časy realizácie so zlepšením stupňa služieb (SLA)

50%

26%

55%

Ročné úspory na priestory a režijné náklady

30 000 GBP

60 000 GBP

80 000 GBP

 

 

Prípadová štúdia č. 1 – Návrh na výrobu a testovanie
Použitie techník súbežného inžinierstva a DFT a DFM, ktoré menia návrhy koncepcií na fungujúce výrobné riešenia, ktoré ušetria zákazníkovi 33 % nákladov na výrobok.

Prípadová štúdia č. 2 – Riadenie hodnoty (VA/VE)
Produkcia spoločnosti AWS od 2006 (hmotnostný spektrometer) – spoločnosť AWS použila techniky riadenia hodnoty prostredníctvom činností znižovania ročných nákladov. Úspory dosiahnuté v tomto období predstavovali 20 % zníženie celkových nákladov na produkt. Spoločnosť AWS sa zapojila do spolupráce pri nábehu nových verzií výrobkov najmä pri optimalizácii dizajnu s pohľadu vyrobiteľnosti(DFM).

Prípadová štúdia č. 3 – Zníženie nákladov (spätná analýza)

Spoločnosť AWS sa podieľala na koncepčnej fáze a poskytla prototyp prostredníctvom svojej služby Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek. Spoločnosť AWS tiež poskytla výrobné vstupy pre udalosti DfT DfM. Zníženie nákladov na produkt dosiahlo 45 %.

Prípadová štúdia č. 4 – Využitie externých zdrojov pre údržbu, opravy a generálne opravy (komplexný satelitný systém)
Spoločnosť AWS už vyrábala výrobok pre zákazníka a vykonala niekoľko opráv starších zariadení (25-ročné satelitné systémy). Zákazník potreboval všetky technické zdroje pre svoje nové pracovné toky a chcel externe využiť zdroje na činnosti opráv. Spoločnosť AWS prácu zverila svojmu oddeleniu špecializovanému na opravy. Zákazník poskytol troch technikov a priestor s ročným rozpočtom 130 000 GBP s 50 % zlepšením času realizácie v prospech zákazníka (SLA).

Prípadová štúdia č. 5 – Transfer opráv ciest a železníc (TUPE)
Zákazník spoločnosti AWS je významným poskytovateľom služieb údržby, opráv a generálnych opráv v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť AWS už uzavrela zmluvy na opravy a renovácie so zákazníkom, no ten mal možnosť zavrieť priestory a využiť pre svoje stredisko opráv externý zdroj. Spoločnosť AWS prevzala prevádzku a zamestnancov v rámci transferu TUPE. Ročné úspory 140 000 GBP a zlepšenie služieb zákazníkom (čas realizácie) o 26 %.

Prípadová štúdia č. 6 – Výhody využitia externých zdrojov na opravy
Zákazník získal novú spoločnosť a potreboval konsolidovať činnosti. Rozhodol sa využiť pre svoje operácie opráv externé zdroje. Spoločnosť AWS presunula prácu do jeho špecializovaného zariadenia na opravy. Zariadenie zahŕňalo 140 rôznych druhov výrobkov. Spoločnosť AWS nielen že dosiahla pre zákazníka ročné úspory 180 000 GBP a zlepšila úroveň služieb o 55 %, no v rámci transferu tiež vytvorila nové balíky dát, diagnostické stromy a postupy na zjednodušenie operácií opráv.

 

Prípadová štúdia č. 1 – Návrh na výrobu a testovanie (DfM/DfT)   |    Prípadová štúdia č. 2 – Riadenie hodnoty (VA/VE)   |    Prípadová štúdia č. 3 – Zníženie nákladov (spätná analýza)   |   Prípadová štúdia č. 4 – Využitie externých zdrojov pre údržbu, opravy a generálne opravy (komplexný satelitný systém)  |   Prípadová štúdia č. 5 – Transfer opráv ciest a železníc (TUPE)  |   Prípadová štúdia č. 6. – Výhody využitia externých zdrojov na opravy