Etické zásady

 

Spoločnosť AWS vyvinula všetky svoje podniky tak, aby fungovali etickým spôsobom. Náš kľúčový kódex je založený na:

  • vedení otvorenej a úprimnej komunikácie s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.
  • zabezpečení toho, aby všetky podmienky každej transakcie boli jasne stanovené.
  • zabezpečení toho, aby zákazníci a dodávatelia boli informovaní o všetkých činnostiach, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú podmienky transakcie a podniknutí všetkých primeraných opatrení na minimalizovanie rizík pre zúčastnené strany,
  • rešpektovanie dôvernosti akejkoľvek informácie, ak to očakávajú alebo formálne či neformálne požadujú zákazníci a dodávatelia prostredníctvom zmluvy o mlčanlivosti (NDA).

Stratégia   |  História  |  Poslanie  |  Etické zásady  |  Akreditácie  |  Lokality